KHATU SHYAM MAHARAJ

In the short video that follows, Acharya Dharmikshree narrates the story of Khatu Shyam Maharaj, taken from the Mahabharata.